Akademia Przedsiębiorczości Społecznej


Od września 2009 r. do końca czerwca 2010 r. zrealizowaliśmy projekt Akademia Przedsiębiorczości Społecznej, który był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Celem projektu było zapoznanie środowiska trzeciego sektora z ideą ekonomii społecznej, prowadzeniem działalności gospodarczej, tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tych obszarach. Realizacja projektu miała przyczynić się do: większej samodzielności środowiska organizacji pozarządowych w stymulowaniu rozwoju nowych miejsc pracy, opartych między innymi o spółdzielczość socjalną, zwiększenia liczby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, a także podejmowania dialogu z partnerami lokalnymi na rzecz wspólnego z samorządem i biznesem rozwiązywania problemów lokalnych, uwzględniające te dotyczące rynku pracy.

W spotkaniach zaplanowanych w projekcie uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych, samorządów lokalnych i biznesu.
 
Pierwsze z zaplanowanych wydarzeń w ramach projektu odbyły się  w dniach 27 i 28 października 2009 r. w Mińsku Mazowieckim. Następne spotkania - seminarium i szkolenie - odbyły się w Grójcu w dniach 26-27 lutego 2010 r., a ostatnie w Sokołowie Podlaskim w dniach 26-27 kwietnia 2010 r.


Seminarium „Przedsiębiorczość społeczna i jej wpływ na ożywienie gospodarcze powiatu”

Seminarium dotyczyło tematów: zakładania i prowadzenia podmiotów gospodarki społecznej, roli instytucji wspierających rozwój lokalnego rynku usług, rewitalizację rynku pracy, budowania lokalnych partnerstw i porozumień. Podczas seminarium prezentowane były pozytywne aspekty budowania koalicji i partnerskiej współpracy podmiotów publicznych (samorządów lokalnych) z organizacjami pozarządowymi i biznesem na rzecz aktywizowania mieszkańców, wspomagania formalnych i nieformalnych inicjatyw społecznych, rozwiązywania ważnych problemów społecznych, budowania wzajemnego zaufania, nawiązywania współpracy w różnych dziedzinach, zwiększenia poziomu społecznej odpowiedzialności lokalnego biznesu. Spotkanie miało charakter informacyjno-edukacyjny i zostało skierowane do 30 przedstawicieli z organizacji trzeciego sektora, władz samorządowych i lokalnych środowisk biznesu.


Szkolenie „Rola organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorczości społecznej”

Szkolenie dla 15 przedstawicieli organizacji trzeciego sektora w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, tworzenia przedsiębiorstw gospodarki społecznej, źródeł i metod pozyskiwania środków finansowych na podejmowanie i rozwijanie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, profesjonalizacji usług, zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, włączania w działania wolontariuszy, komunikacji z partnerami, budowania partnerstwa projektowego. Szkolenia skierowane były do liderów i pracowników organizacji trzeciego sektora. W trakcie szkoleń (prezentacji i warsztatów) zaprezentowano pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej, różne formy łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną, przykłady inicjatyw opartych o współpracę i partnerstwo trójsektorowe.


 


« powrót